بز تکم چی

بز تکم چی
عنوانبز تکم چی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگی

موضوعتکم, عروسک نمایشی, عکس
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

نمونه ای از یک بز نمایش تکم گردانی، که با زنگوله، تکه پارچه، دگمه، پولک و نوارهای رنگی آراسته شده است.bridge media | シューズ