بره کوچکبع بعی۱۲

بره کوچکبع بعی۱۲
عنوانبره کوچکبع بعی۱۲
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص[۱۲]
وضعیت رنگ

نقاشی(جوهر رنگی و قلم فلزی)

موضوعبره کوچک بع بعی, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل