برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۵۲

شماره

س۳ ش۱۱۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۷۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی برنامه های کودکان رادیو و تلویزیون.