برنامه تربیتی لازم است

عنوانبرنامه تربیتی لازم است
گونهمقاله
نویسندگانشکیبا, حسین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۱
موضوعشکیبا، حسین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله به برنامة تربیتی که در هر یک از مقاطع باید متناسب با آن اعمال شود مطرح می‌گرددRunning sports | Nike Off-White