برخورد مربی با کودک: طرز پرورش با کودک در کودکستان

عنوانبرخورد مربی با کودک: طرز پرورش با کودک در کودکستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۰

شماره

دوره۱۱ ش۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۵۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ابتدا به توضیح تغییر روحی کودک در سن سه سالگی وهفت سالگی است سپس دراین مورد ورفتاری مربی با کودک دراین سنین توضیحاتی داده شده است از دیکر مباحث آن لزوم آزمایش هوش درکودکستان و لزوم آن در آموزش وپرورش و ایجاد آزمایش به طریقه تست و سنجش هوش پسرهای سه ساله سنجش هوش بچه‌های ۴ ساله و و ۵ ساله و ۶ ساله ، طرز پرورش کودکان در کودکستان ، وظیفه مدیر و رفتار مدیر نسبت به کودکانSports Shoes | Nike Air Max 270