برای دانش آموزان - تربیت فنی دانش آموزان در دانشسر

عنوانبرای دانش آموزان - تربیت فنی دانش آموزان در دانشسر
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۱۸

شماره

دوره۹ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳-۲۵
موضوعصحیحی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله در خصوص دانشسرای مقدماتی و مقصودی که در آن دنبال می‌شود است و گفته شده دانشسرای مقدماتی آموزشگاهی است برای تعلیم آموزش و پرورش درس آموزش و پرورش از همان سال اول شروع می‌شود و مسائل مورد نظر آن عبارتند از : طرز سؤال کردن ـ طرز درس دادن ـ طریق تکلیف دادن و تکلیف خواستن ـ کلاس‌داری ـ رفتار با شاگردان ـ طبقه‌بندی آنها.