بخش‌هایی از کهن‌ترینلغتنامه‌ جهان

بخش‌هایی از کهن‌ترینلغتنامه‌ جهان
عنوانبخش‌هایی از کهن‌ترینلغتنامه‌ جهان
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, لوح گلی, لوح های مشق
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

این متن توسط یک نوآموز بر روی یکی از لوح‌های مشق رونویسی شده است. در پایان لوح نوشته‌ی دستیار استاد که رونویسی نوآموز را رضایت بخش ندانسته است به چشم می‌خورد. نیپور، موزه دانشگاه پنسیلوانیا