بخشی از مناظره ادبی میان الهه رمهلهارو الهه غله اشنان

بخشی از مناظره ادبی میان الهه رمهلهارو الهه غله اشنان
عنوانبخشی از مناظره ادبی میان الهه رمهلهارو الهه غله اشنان
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعافسانه مناظره ‌ای, عکس, لوح گلی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نیپور. موزه دانشگاه پنسیلوانیاbridge media | jordan Release Dates