بخشنامه

عنوانبخشنامه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰
موضوعکتاب, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بخشنامه‌ای درباره ی تشویق معلمان به مطالعه ی نشریه ی ماهنامه آموزش و پرورش.