بخشنامه

عنوانبخشنامه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین تا خرداد ۱۳۲۲

شماره

دوره۱۳ ش۱-۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۷-۱۱۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این بخشنامه‌ای است به مدارس دهات و روستاها درباره ی ساعات تشکلیل کلاس، تعطیلات لازم برای کشاورزی و وظایف آموزگاران.latest Nike Sneakers | Nike