بخشنامه

عنوانبخشنامه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۲۴

شماره

دوره۱۵ ش۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۹-۸۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این بخشنامه ذکر شده که هرگونه تقلبی از دانش‌آموزان سربزند باید با شدیدترین تنبیه و مجازات با او برخورد گردد .latest Nike Sneakers | Releases Nike Shoes