بحث روز: جنبه های روانی پرورش کودکان

عنوانبحث روز: جنبه های روانی پرورش کودکان
گونهمقاله
نویسندگانمنوچهر, درخشان،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۶۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعبزهکاری کودکان, بزهکاری نوجوانان, درخشان، منوچهر, رستاخیز, مقاله
متن کامل

بررسی وضعیت و اثرات ناشی از پیشرفت زمان و وسایل ارتباط جمعی در افزایش شمار کودکان و نوجوانان بزهکار گستاخ، جسور و ناسازگار، آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با حقوق خود، ضرورت شناخت ساختار عاطفی کودک، خودداری از انتقام، تأثیر تنبیه و پاداش و تشکیل شورای خانوادگی در تربیت و پرورش کودکان.Running sport media | Marki