بحثی درباره تستهای هوش

عنوانبحثی درباره تستهای هوش
گونهمقاله
نویسندگانآرین, آرین دخت
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۲

شماره

دوره۴۳ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۱۰
موضوعآرین دخت آرین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله راجع‌به تست های هوش و بهر هوشی (IQ ) کودکان سخن می‌گوید و درابتدا نظریات دانشمندان و استادان دانشگاه را در رد و قبول این نظریه که تست های هوش می‌توانند بحره هوشی کودکان را تلقین کنند را آورده