بازرسی از مکتب خانه

عنوانبازرسی از مکتب خانه
گونهسند
شماره دسترسی۶۰۳ت‌
فرستندهکفیل شهرداری تهران,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۶
تاریخ نشر

۱۳مرداد ۱۳۱۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعبازرس مدرسه, سند, کفیل شهرداری تهران, مکتبخانه, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه‌
متن کامل

بازرسی مکتب خانه اسمعیل بزاز که در دکان او تشکیل شده است و رسیدگی به شرایط بهداشتی دانش آموزان آن مکتب.Sports brands | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping