بابا لنگ دراز (۴۳)

بابا لنگ دراز (۴۳)
عنوانبابا لنگ دراز (۴۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگروبستر, جین
تاریخ تولد - وفات

١٨٧٦-١٩١٦

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۰

شماره صفحهص٤٣
وضعیت رنگ

طراحی

موضوعبابا لنگ دراز, تصویر, تصویر کتاب, جین وبستر, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل