بابا لنگ دراز (۴۲)

بابا لنگ دراز (۴۲)
عنوانبابا لنگ دراز (۴۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگروبستر, جین
تاریخ تولد - وفات

١٩١٦-١٨٧٦

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٧]

شماره صفحهص[٤٢]
وضعیت رنگ

طراحی

موضوعبابا لنگ دراز, تصویر, تصویر کتاب, جین وبستر, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل