بابا برفی(۴)

عنوانبابا برفی(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربایاش, آلن
تاریخ تولد - وفات

۱۹۳۷-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, آلن بایاش, بابا برفی, بابا برفی (کتاب), تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
بابا برفی(۴)