این آدمهای کوچک ...

عنواناین آدمهای کوچک ...
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۱۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۵۷، ۷۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, سازمان همگام با کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در سال ۵۲ برای کودکان در زمینه چاپ کتاب و برگزاری نمایشگاه و ساخت فیلم و کلاس های نقاشی و فیلم سازی و ... از سوی کانون پرورش فکری و سازمان همگام با کودکان.