اولین همایش منطقه ای مسائل آموزشی ورفاهی ناشنوایان

عنواناولین همایش منطقه ای مسائل آموزشی ورفاهی ناشنوایان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۲۵ت
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۴-۱۸آبان ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۵ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

بروشورنخستین همایش منطقه ای مسائل آموزشی ورفاهی ناشنوایان برگزار شده به وسیله مجموعه آموزشی باغچه بان . ثمینه باغچه بان دبیر این همایش بوده است.