اولین دبیرستان مختلط در شیراز افتتاح شد

عنواناولین دبیرستان مختلط در شیراز افتتاح شد
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

۲۲ مهر ۱۳۴۷

شماره

س۲ ش۱۰۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعجوانان امروز, شیراز, مدرسه مختلط, مقاله
متن کامل

خبر افتتاح نخستین دبیرستان مختلط در رشته ی ریاضی و طبیعی در شیراز؛ زیرنظر دانشگاه پهلوی و آموزش و پرورش استان فارس.bridge mediabalerínky