اولیا و دانش آموزان پایه دوم تا ششم دبستان دولتی منوچهری نجف آباد

اولیا و دانش آموزان پایه دوم تا ششم دبستان دولتی منوچهری نجف آباد
عنواناولیا و دانش آموزان پایه دوم تا ششم دبستان دولتی منوچهری نجف آباد
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۱
تاریخ نشر

۲۳ ارديبهشت ۱۳۳۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه غیر دولتی, مدرسه منوچهری
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل