اولیا و دانش آموزان مدرسه سلطانی، تهران

عنواناولیا و دانش آموزان مدرسه سلطانی، تهران
گونهعکس
شماره دسترسی۴-۱۰۶ ع
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

۱۳۰۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه سلطانی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
اولیا و دانش آموزان مدرسه سلطانی، تهران