اولیا و دانش آموزان دبستان و دبیرستان گلبهار

اولیا و دانش آموزان دبستان و دبیرستان گلبهار
عنواناولیا و دانش آموزان دبستان و دبیرستان گلبهار
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه گلبهار
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل