اولیا و دانش آموزان دبستان دولتی شیخ لطف الله

اولیا و دانش آموزان دبستان دولتی شیخ لطف الله
عنواناولیا و دانش آموزان دبستان دولتی شیخ لطف الله
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۹

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه شیخ لطف الله, مدرسه غیر دولتی
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

تاسیس ۱۳۲۵. ردیف اول نشسته ار راست: جواد واقعی، ناصر رادنیا، حبیب الله بزرگزاد، سعادت الله ادیب
ردیف دوم ایستاده از چپ: نصرالله صولتیNike Sneakers Store | Klær Nike