انعکاس فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانانعکاس فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهسند
شماره دسترسی۹ت‌
فرستندهامیرارجمند, لیلی
گیرندههدایتی,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۰مرداد ۱۳۴۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۰ص
موضوعسند, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری, ه‍دایتی (وزیر آم‍وزش‌ و پ‍رورش ، عضو هیئت امناء کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ‌), هدایتی‌ (وزیر آم‍وزش‌ و پ‍رورش ، عضو هیئت امناء کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ‌)
متن کامل

ارسال مقاله‌ای درباره فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در ن‍ش‍ریه‌ی‌ Wilson Library Bulletin به چاپ رسیده است.