انجمن های همکاری خانه و مدرسه

عنوانانجمن های همکاری خانه و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانتاج, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد علی تاج, مقاله
متن کامل

به نقایص و معایب کار انجمن‌های خانه و مدرسه و راه‌چارة آن پرداخته است