امتحانات نهایی سال ۱۳۲۰

عنوانامتحانات نهایی سال ۱۳۲۰
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

خرداد و تیر ۱۳۲۰

شماره

دوره۱۱ ش۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهضمیمه
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارشی است از امتحانات نهایی دختران و پسران کشور که در بخشی از آن سخنرانی وزیر فرهنگ آورده شده است .Best Authentic Sneakers | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021