امتحانات مدارس

عنوانامتحانات مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱ اردیبهشت ۱۳۰۹

شماره

س ۸ ش ۸۱ (۱۲۵۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعامتحانات, کوشش, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

خبر تهیه ی مقدمات امتحان های مدرسه ها و تاریخ جلسه ی مجدد امتحان ها در شهریور.