امتحانات رسمی

عنوانامتحانات رسمی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۴۹ (۱۲۱۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآیین نامه های امتحانی, کوشش, مقاله
متن کامل

نقدی بر ماده ی اول و دوم نظامنامه ی امتحانات مدرسه ها و دلایل عملی نبودن آنها.