ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ (۶۴)

ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ (۶۴)
عنوانال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ (۶۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگراوربانویچ, اولین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحهص ۶۴
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعالکتریسیته, اولین اوربانویچ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل