اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا: ق‍ص‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‍و ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌

عنواناف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا: ق‍ص‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‍و ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۹۶ت
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۶ص‌
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

فیلمنامه ق‍ص‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‍وازم‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‍ی‌، ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ ب‍رای‌ک‍ودک‍ان‌، ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ دوم‌، ک‍ه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ و ک‍ارگ‍ردان‌ آن‌ م‍ل‍ک‌ج‍ه‍ان‌ خ‍زاع‍ی‌ ب‍وده‌است و در س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۳۵۶-۵۷ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ق‍س‍م‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ از آن‌ پ‍خ‍ش‌ ش‍ده‌اس‍ت‌.