افسانه ی باچو و گوچا(۲۳)

عنوانافسانه ی باچو و گوچا(۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمالاکانوف, یو
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۲۳
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش )

موضوعافسانه ی باچو و گوچا, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گواش, منابع دیداری, یو مالاکانوف
متن کامل
افسانه ی باچو و گوچا(۲۳)