افسانه پیدایش مواد

عنوانافسانه پیدایش مواد
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

ا. و.

فانتزی هستی شناسی

منابع

(تاریخ ادبیات كودكان ایران، ج١، ص ۱۶۲)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

افسانه های پیدایش مواد یا کشف مواد از جمله افسانه‌ های همه‌گیر در فرهنگ‌های جهان و از جمله ‌فرهنگ ایرانی بوده است‌. افسانه پیدایش آتش‌ از بنام‌ترین این افسانه ‌ها ست که در متن‌ های اسطوره ‌ای ‌تاریخ ایران یاد شده است‌