افسانه های فارسی در دیدگاهی نو و گسترده

عنوانافسانه های فارسی در دیدگاهی نو و گسترده
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰۴۵
نویسندگانجهانشاهی, علیرضا, دهگان, کاوه
ناشردر گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،
سال تولد۱۳۵۹
تاریخ نشر

۱۳۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ۱۵-۱۶
پدیدآورندگان

ترجمه كاوه دهگان

موضوعامیر کبیر, امیرکبیر (ناشر), انجوی شیرازی، ابوالقاسم, جهانشاهی، علیرضا, كاوه دهگان, گل به صنوبر چه كرد ؟ (كتاب), گل صنوبر چه کرد؟, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

معرفی و نقد و نظر درباره ی جلد اول مجموعه ی «قصه های ایرانی»، گردآوری انجوی شیرازی از انتشارات امیرکبیر. اصل این مقاله در نشریه تهران جرنال در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۵۳ منتشر شده است.