افسانه های افریقایی(۴۵)

عنوانافسانه های افریقایی(۴۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکیدل مونرو, جان
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره صفحهص۴۵
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعافسانه های افریقایی, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, کیدل(جون) مونرو, منابع دیداری
متن کامل
افسانه های افریقایی(۴۵)