افسانه هائی از حاتم طائی(۱۰۹)

عنوانافسانه هائی از حاتم طائی(۱۰۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرسایبان, محمد, تجویدی,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-۱۳۷۳

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۰۹
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعافسانه هایی از حاتم طایی, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, محمد سایبان وتجویدی, منابع دیداری
متن کامل
افسانه هائی از حاتم طائی(۱۰۹)