افسانه طنزآمیز

عنوانافسانه طنزآمیز
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

افسانه

ب. ب.

افسانه فكاهی

ا. و.

داستان طنزآمیز فانتزی طنزآمیز فانتزی گروتسک

منابع

(گذری در ادبیات کودکان، ص ۷۰)(تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج١. ص ٨٨)(شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۲۳۵)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

در بسیاری از افسانه‌های عامیانه شوخ طبعی خاص ملل مختلف هویدا است. نکته خنده‌دار گاه در حماقت‌های قهرمان داستان و گاه در ذکاوت و سرعت انتقال اوست. ولی هرگز از ظاهر معیوب شخصی برای خنداندن خواننده یا در واقع شنونده استفاده نمی‌شود. طنز چون یک روش یا حالت Mode است‌، می‌تواند در تمام گونه های دیگر افسانه هم وجود داشته باشد. اما خود آن نیز می‌تواند گونه ‌ای افسانه به شمار آید.