افسانه شهر رم

عنوانافسانه شهر رم
گونهمقاله
نویسندگانیانک, شارلوت, فارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۴ (۳۲۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعافسانه حماسی, ترقی, شارلوت یانک, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

پادشاه ایتالیا دختر زیبایی دارد که به تمام خواستگارانش پاسخ رد می دهد. دختر، پنهانی با خدای جنگ «مادس» ازدواج می کند و پسران دوقلوی موطلایی به دنیا می آورد، اما از ترس پدر آنها را در صندوق می گذارد و به آب می اندازد. پسرها به دست گرگی می افتند ودر غاری بزرگ می شوند. گرگ هنگام مرگ آنها را به چوپانی می سپارد. چوپان آنها را «روموس و رومولوس » می نامد و شجاع و جنگجو بار می آورد. پادشاه آنها را به قصر دعوت می کند و آثار بزرگی را در چهره ی آنها می بیند واز همسر چوپان، نشانی پدر روموس و رومولوس را می گیرد. دختر پادشاه که از داستان دو پسر آگاه می شود، نزد پدر اقرار می کند که مادر این دو پسر است. پادشاه هم آن را در قصر نگه می دارد و همسر چوپان را دایه ی دختر خود می کند.bridgemedia | NIKE HOMME