افسانه شخصیتی

عنوانافسانه شخصیتی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

منابع

(تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج١. ص ۸۷-۸۸)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

افسانه‌های شخصیتی‌ به گونه‌ای از افسانه‌ها گفته می‌شود که درباره شخصیت‌های تاریخی از زبان توده‌مردم روایت می‌شود. این افسانه‌ها بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، بیانگر گرایش و علاقه مردم به‌این شخصیت‌ها است‌. در این گونه از افسانه‌ها، آروزهای نیک باورانه مردم را به این شخصیت‌هامی‌بینیم‌.نمونه برجسته افسانه‌های شخصیتی افسانه‌ایی است که توده مردم برای بوعلی سینا دانشمند بزرگ‌ایرانی ساخته‌اند.