افسانه زنجیره ای

عنوانافسانه زنجیره ای
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

منابع

(تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج۱. ص۸۵)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

افسانه زنجیره‌ای‌ از دید تاریخی‌، گونه‌ای ویژه کودکان است که رفتارهای کنشگران آن براساس زنجیره‌ای‌از کنش‌های پیوسته‌، داستان را به پیش می‌برد. ساخت این افسانه‌ها، ریشه در بازی‌های کودکان داشته است‌.نمونه‌ای از این گونه‌، افسانه غوزه‌ روایت گنجشکی است که پنبه دانه‌ای پیدا می‌کند و نمی‌داند که به چه کار می‌آید. (تاریخ. ج۱. ص۸۵)ساخت این افسانه‌ها زنجیره‌ای است و بر پایه بده بستان شکل گرفته‌است‌، گاهی نیز براساس پرسش و پاسخ پیش می‌رود. گاهی داستان براساس واکنش به رویدادی که پیش آمده‌، شکل می‌گیرد. شکل دیگراین افسانه‌ها براساس زنجیره‌ای از کنش وواکنش علیتی‌، پدید می‌آید.