افسانه رقابتی

عنوانافسانه رقابتی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

منابع

(تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج١. ص٨٧)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

افسانه‌های رقابتی یا آزمونی‌ از آیین کهن تشرف یا مناسک گذار ریشه گرفته‌اند. کودک در گذار از کودکی به‌بزرگسالی‌، با پشت سرگذاشتن آزمون هایی به دنیای بزرگسالی پا می‌نهاد. البته این آزمون‌ها بیشتر مردانه‌بوده‌اند. شکل دیگر آزمون و و رقابت مربوط به ازدواج با شاهدخت‌ها و دختران بزرگزاده بوده است‌. در این‌افسانه‌ها، کسانی که می‌خواستند با شاهدخت ازدواج کنند، آزمون هایی بس دشوار را پشت سر می‌نهادند واگر از این آزمون‌ها سربلند بیرون می‌آمدند، می‌توانستند با شاهدخت ازدواج کنند.