افسانه حماسی

عنوانافسانه حماسی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

ا. خ.

افسانه‌ حماسی- تاریخی افسانه حماسی- دینی افسانه‌ حماسی- ملی و آیینی

ا. و.

فانتزی حماسی منظومه حماسی

منابع

(تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج۱. ص ۷۳-۸۰، ١٦١)(گذری در ادبیات، ص ۷۰)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

گونه حماسه‌، منظومه‌ای بلند و روایی است که در ادبیات و فرهنگ مردمی دگرگون شده و به شکل افسانه و داستان در آمده است‌. پاره‌ای از این افسانه‌ها، با ویژگی‌های کودکان و نوجوانان هماهنگی دارد و بخشی ازادبیات آن‌ها به شمار می‌رود. حماسه بنیادین‌، سبکی شکوهمند و پر آب و تاب و از دیدگاه طرح‌شناسی ‌چند پاره و تودرتو است‌. اما افسانه ‌های برگرفته از حماسه بنیادین‌، همچون همه گونه ‌های داستانی کهن دارای ‌سبکی ساده و یکپارچه است‌. افسانه‌ های حماسی‌، سه گونه‌اند: یا شکل ساده شده حماسه بنیادین هستند، یا شکل دگرگون شده (مسخ شده‌) حماسه بنیادین هستند، یا شکل تخریب شده حماسه بنیادین هستند. افسانه‌ های حماسی به دو(یا سه گروه افسانه های حماسی- دینی) گروه بزرگ‌، بخش می‌شوند: افسانه‌های حماسی - ملی و آیینی، افسانه‌های حماسی- تاریخی‌ افسانه‌های حماسی بازمانده از یشت‌ها و گات‌ها، اصلی‌ترین خاستگاه داستان‌های حماسی ایران ‌هستید.