افسانه جبرانی

عنوانافسانه جبرانی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

ا. و.

افسانه معیشتی

منابع

تاریخ ادبیات كودكان ایران، ج١، ص ٨٦

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

افسانه جبرانی‌، جبران کننده کمبود ها و فشارهای دنیای واقعی است و زیر گروه ‌های بسیاری دارد. کودکی که ‌از کمبود خوراک رنج می‌برد، در دنیای افسانه ‌ها به کاخ پر از خوراکی می‌رسد. جا به جایی جایگاه دنیای ‌واقعی و دنیای خیالی‌، برجسته‌ترین ویژگی این گونه افسانه‌ هاست‌. افسانه ‌های جبرانی نیز کارکرد روانشناختی و ساماندهی ذهنی دارند و از دید تاریخی بسیار کهن هستند