افسانه جانوری

عنوانافسانه جانوری
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

ب. ب.

افسانه حیوانات قصه حیوانات

ا. و.

فانتزی جانوری داستان جانوری

منابع

(شناخت ادبیات كودكان از روزن چشم کودک، ص ۲۳۷)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

قصه‌های کوتاهی با شخصیت‌های جانوری هستند که مانند انسان حرف می‌زنند و رفتار می‌کنند. این قصه‌ها درس‌های اخلاقی می‌دهند و به نکوهش رفتارهای انسانی می‌پردازند