افسانه جادویی

عنوانافسانه جادویی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه ها

ب. ب.

قصه جادویی

ا. و.

فانتزی جادویی فانتزی شمشیر و جادوگری

منابع

(گذری در ادبیات کودکان، ص ۶۹)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

در این افسانه‌ ها همیشه یک عامل غیر واقعی و جادویی وجود دارد . این عامل می‌تواند حیوانی مافوق الطبیعه باشد مثل اژدها یا سیمرغ، یا شیئی جادویی باشد مثل شب کلاه، قالیچه، انگشتر، یا سفره ‌ای که همه غذاها را آماده می‌کند، یا ممکن است ظاهر انسانی داشته باشد مثل جادوگر و غول یا پریان و کوتوله ‌ها. این افسانه‌ ها گاه بسیار وحشتناکند و گاه بسیار لطیف و زیبا هستند.