افسانه اندرزی دینی

عنوانافسانه اندرزی دینی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

افسانه‌ها

ع. ا.

افسانه اندرزي

ا. و.

افسانه اندرزي تمثيلي اندرزنامه حکايت اندرزي عاميانه

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

روایت در قصه‌های اندرزی دینی، بر محور تاثیر‌گذاری بر مخاطبان از راه نمایش بدی‌ها و پندگرفتن از فرجام بدکاری دور می‌زند. عاق والدین برجسته‌ترین نمونه این گونه ادبی است.