افسانه اندرزی تمثیلی

عنوانافسانه اندرزی تمثیلی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه اندرزی

ا. و.

افسانه اندرزی دینی اندرزنامه حکایت اندرزی عامیانه

منابع

(تاریخ ادبیات كودكان ایرن، ج ٣، ص ۵۴)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بنیان این گونه افسانه ‌ها بر پایه نتیجه‌گیری اخلاقی استوار است. شخصیت‌ها که بیشتر جانورند، رویدادها را به گونه‌ای پیش می‌برند که در پایان به اندرزی آشکار یا پنهان ‌که در حقیقت نتیجه داستان است، بیانجامد.