افسانه آزمونی

عنوانافسانه آزمونی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه ها

منابع

(تاریخ ادبیات كودكان ایران، ج١، ص ۱۶۲)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بخشی از افسانه سیاوش‌، افسانه‌ای آزمونی است‌. شاهزاده ایرانی سیاوش‌، پسر کاوس شاه‌، جوانی‌برومند و خوبروست که نامادریش می‌خواهد او را به گناه بیالاید. سیاوش‌ پایداری می‌کند و نامادری انگ‌گناهکاری به او می‌زند. داستان گذشتن‌ سیاوش‌ از آتش‌، برجسته‌ترین نمونه افسانه‌ای آزمونی در فرهنگ‌ایرانی است‌.