افتهای تازه آموزش و پرورش ما

عنوانافتهای تازه آموزش و پرورش ما
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۴ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گفت و گو با کاظم ودیعی، استاد دانشگاه تهران ومعاون وزارت آموزش وپرورش درباره ی نظام آموزشی کشور.Running sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger