اعلان: کلاهبرداری در وزارت فرهنگ

عنواناعلان: کلاهبرداری در وزارت فرهنگ
گونهسند
فرستندهباغچه بان, جبار
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

: اعلامیه های جبارباغچه بان در اع‍ت‍راض‌ به وزارت فرهنگ درب‍اره‌ چ‍اپ‌ ک‍ت‍اب‌ اول‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، ت‍ال‍ی‍ف‍ی‌ او ب‍دون‌ اش‍اره‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ او. ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ص‍ف‍ح‍ات‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ذک‍ور ب‍ا دس‍ت‍خ‍ط ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان‌ ب‍ر روی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍تاب‌.best shoes | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE